صفحه اصلی مبلمان مدیریت
4012.jpg

مـبـلـمـان مدیریت

Code : 4010

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 4012

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است

Code : 5010

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 5012

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است

Code : 4013

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 4014

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 5013

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 5014

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 4017

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 4018

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 5017

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

Code : 5018

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

Code : 4019

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 4020

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 4015

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 4016

سخت کوشی در پس خلق نمونه اولیه ، انتخاب مواد و ساده سازی مکانیزم نهفته است