صفحه اصلی انـتـظــار
3912a.jpg

انـتـظــار

Code : 3910

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 3912

قلم وفادارانه هر آنچه تصور شده است را معنی میکند

Code : 4110

شانسی برای خلق یک فرم جدید

Code : 4210

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 4310

سخت کوشی در پس خلق نمونه اولیه ، انتخاب مواد و ساده سازی مکانیزم نهفته است

Code : 4110 & 4210 & 4310

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

Code : 5110

یک ایده، درکی ناگهانی است. خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 5111

سخت کوشی در پس خلق نمونه اولیه ، انتخاب مواد و ساده سازی مکانیزم نهفته است

Code : 5310

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است