صفحه اصلی مـدیـــریـــتی
3416.jpg

مـدیـریـتــی

Code : 3014

یک نقطه نظر متفاوت ، یک راه متمایز درک کردن ، برنامه ریزی ، تولید و ارتباط با مفاهیم ما

Code : 5516

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی – پروژه فرایندی زنده است

Code : 3416

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 4414

در درون یک سیستم ثابت و پابرجا خلاقیتی نهفته است که بیانگر سازمان یافتگی و مفهومی از مسئولیت است

Code : 2014

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است

Code : 1714

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 1716

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 3614

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی – پروژه فرایندی زنده است

Code : 3316

خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 1814

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

Code : 5614

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی – پروژه فرایندی زنده است

Code : 2914

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی – پروژه فرایندی زنده است

Code : 6014

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی – پروژه فرایندی زنده است

Code : 3320

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی – پروژه فرایندی زنده است

 


لـیـنـکـهـای مــرتـبــط

www.irfurnitureunion.ir
www.irandecoration.com