صفحه اصلی اجـتـمــاعــات
3710.jpg

اجـتـمــاعــات

Code : 2310

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 2323

استفاده خلاقانه از تمامی آنچه که تحقیقات علمی پیشنهاد میدهد

Code : 3710

خلاقیت به وسیله زمان و یا راه و روش تفکر محدود نمیشود

Code : 3810

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 2200

ایمان به درک خویش مهم است، حتی زمانی که با استاندارد ها همخوانی نداشته باشد

Code : 3710

طراحی مفهومی است از بهم پیوستن زیبایها و جزئی از هنر و تکنولوژی مواد

Code : 2300

طراحان دائما خود را در مواجه با جنبه های متفاوت خلاقیت قرار میدهند

Code : 2330

ایمان به درک خویش مهم است، حتی زمانی که با استاندارد ها همخوانی نداشته باشد

 


لـیـنـکـهـای مــرتـبــط

www.irfurnitureunion.ir
www.irandecoration.com