صفحه اصلی آمـفــی تـئـاتــر
2710a.jpg

آمـفــی تـئـاتــر

Code : 2710

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است ، بدون اهدافی با سود آوری فوری، خلق شده تنها با یک بحث در مورد چگونگی

Code : 2610

استفاده خلاقانه از تحقیقات علمی

Code : 2810

ایمان به درک خویش مهم است، حتی زمانی که با استاندارد ها همخوانی نداشته باشد

Code : 2510

زیبایی از سادگی پیروی میکند

Code : 1710

ظرافتی که به سوی دور کردن غیر ضروری ها متمایل است

Code : 2910

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است ، بدون اهدافی با سود آوری فوری، خلق شده تنها با یک بحث در مورد چگونگی

Code : 2920L

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است ، بدون اهدافی با سود آوری فوری، خلق شده تنها با یک بحث در مورد چگونگی

Code : 2920H

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است ، بدون اهدافی با سود آوری فوری، خلق شده تنها با یک بحث در مورد چگونگی

Code : 3010

خلاقیتی وجود دارد که میتوان به آن خلاقیت هنری اطلاق کرد ، آن خود هنر است ، بدون اهدافی با سود آوری فوری، خلق شده تنها با یک بحث در مورد چگونگی